جميع الحقوق محفوظة الأيام 24 © 2022  

DANSK MAROKKANSK KULTUR FORENINGولدت مارغريت في عام 1940، وهي الابنة الكبرى لولي عهد الدنمارك حينذاك الأمير فريدريك والأميرة السويدية أنغريد، وعند ولادتها لم يكن بمقدورها أن تعتلي العرش حيث أنه كان الوصول إلى العرش مقصور على الرجال طبقًا لقوانين الخلافة.
وفي عام 1947، تم تعديل الدستور، وأدت شعبية الملك فريدريك التاسع وابنته ملكة المستقبل، والدور المتزايد للنساء في المجتمع الدنماركي إلى بدأ العملية المعقدة لتعديل الدستور، وعٌرض على اثنين من البرلمانات المتعاقبة ثم على استفتاء شعبي عقد في 27 مارس عام 1953، وأصبحت مارغريت الثانية بموجب القانون الجديد، ولية العهد في الدنمارك.ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ . المملكة المغربية

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ . المملكة المغربية

Sa Majesté le Roi Mohamed VIHans Majestæt Kong Mohammed Ibn Al Hassan Ben Mohammed, Amir Al Mouminine, blev udråbt til Konge af Marokko efter en præsentationsceremoni af BEIA (troskaben), fredag ​​den 23. juli 1999. Indsættelsen af ​​Hans Majestæt Kongen Mohammed VI, blev fejret den 30. juli 1999; den dag, hvor han højtideligt udførte fredagsbøn og holdt sin første tale fra tronen, i det kongelige palads i Rabat. Denne dato er siden blevet officielt Throne Day.
Den nye regeringstid, som er en del af forlængelsen af ​​den dynamik, der blev indledt i løbet af 90’erne, har gennemført successive og proaktive transformationer af det nationale landskab. Der er iværksat hidtil usete reformer på alle områder, politiske, økonomiske, kulturelle, sociale og menneskelige, med det formål at hæve Marokko til rang af nye lande og i overensstemmelse med internationale standarder, samtidig med at dets nationale særpræg bevares.

På det politiske plan bekræftede vedtagelsen af ​​en ny forfatning, som blev forelagt en folkeafstemning i juli 2011, flere institutionelle fremskridt i retning af:
■ styrkelse af premierministerens beføjelser, nu kaldet “regeringschef”, fra det politiske parti, der vandt valget.

■ øget deltagelse af civilsamfundet i landets politiske, sociale, kulturelle og økonomiske udvikling.

■ anerkendelse af amazigh-sproget som et officielt sprog sammen med arabisk, som er nationalsproget, idet der tages hensyn til mangfoldigheden af ​​kulturelle komponenter i den nationale identitet;

Retfærdighed er klart adskilt fra andre magter. For at sikre sin uafhængighed er den nu oprettet som en dømmende magt.

Med avanceret regionalisering placerer det Marokko i en ny regeringsførelse præget af decentralisering, med prioritet til regionerne i det marokkanske Sahara. Grundlovens paragraf 1 siger, at: “Rigets territoriale organisation er decentraliseret. Det er baseret på avanceret regionalisering”.
Outre son volet politique, la nouvelle Constitution a consacré l’élargissement du champ des libertés individuelles et collectives, ainsi que l’égalité entre hommes et femmes. Elle renforce les instituions chargées de la lutte contre la corruption.

Sa Majesté le Roi a très tôt pris d’importantes initiatives pour ancrer, au Maroc, le respect des droits de l’Homme, tels qu’ils sont universellement reconnus.

La mise en place de l’Instance Equité et Réconciliation, traduit cette volonté manifeste, qui est chargée de traiter et de clore définitivement les dossiers du passé, comme dernier jalon d’un processus éclairé et original de réparation des souffrances politiques du passé.

Le Conseil Consultatif des Droits de l’homme (CCDH), créé en 1990, a constitué une initiative importante d’ouverture politique, et a impulsé des changements notoires dans le domaine des droits de l’homme, l’Instance d’Arbitrage mise sur pied par Sa Majesté le Roi, moins d’un mois après Son intronisation, illustre la Volonté Royale de faire du respect des droits de l’Homme une marque de Son règne. Le CCDH rénové en 2001 participe activement à la promotion des droits de l’homme à l’échelle nationale et internationale.
Les acquis sont marqués par de nouvelles mesures qui enrichissent le champ social, en particulier la mise en place du Code de la Famille (Moudawana) comme nouveau modèle de promotion des droits de la femme. Un code qualifié de véritable révolution socioculturelle et politique, qui fait du Maroc, en cette matière, un modèle et un précurseur dans le monde arabo-musulman, tout en restant attaché à ses racines, à ses valeurs religieuses et culturelles.

L’action sociale constitue également une priorité du Règne. Le champ des politiques sociales a connu une forte impulsion royale.

Empreinte des valeurs d’humanité et de solidarité, l’action du souverain s’est ainsi matérialisée par le lancement en 2005, de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH). Un projet de société et un important chantier, de par sa conception, son approche, son financement et son mode d’exécution qui a été décliné en plusieurs phases et en programmes opérationnels intégrés qui s’inscrivent dans la durée et destinée lutter contre la pauvreté et les disparités sociales et territoriales.

Les réalisations économiques constituent un autre socle du développement du Royaume, qui se traduit par de grandes réformes et chantiers, qui ont fait du pays une véritable plateforme régionale entre l’Afrique et le reste du monde. Parmi les grandes réalisations sur le plan économique, de nombreux chantiers d’envergure ont été engagés, notamment :
■ strukturelle havneprojekter (Tangier-Med, Nador-west, Dakhla-Atlantique). De repræsenterer portaler til verden i skæringspunktet mellem store globale søveje (14 km fra Europa),

■ lufthavns-, vej- og jernbaneinfrastruktur, der forbedrer Marokkos interne og eksterne forbindelse,

■ proaktive sektorstrategier (grøn Marokko-plan, Halieutis, industriel accelerationsplan, Plan Azur osv.) og ambitiøse energi- og miljøstrategier (nye og vedvarende energier: sol, vind og hydraulik),

■ en territorial udviklingstilgang, der reducerer uligheder og understreger hver regions styrker. Marokkos tiltrækningskraft afhænger af den løbende forbedring af erhvervsmiljøet, strukturerne for at byde investorer velkommen og særlig opmærksomhed på livskvaliteten i Marokko.

Med hensyn til kongerigets udenrigspolitik har HM Kong Mohammed VI siden sin overtagelse af tronen udtrykt ønske om at fremme og udvikle regional integration og syd-syd-samarbejde, især med resten af ​​det afrikanske kontinent.
Denne overbevisning om kontinentets betydning i Marokkos handlingsstrategi, bekræftede HM Kongen i sin første tale til nationen den 30. juli 1999. Den styrer hele Marokkos handling til fordel for kontinentet og puster nyt liv i samarbejdet. mellem kongeriget og de afrikanske lande, både bilateralt og multilateralt.

Samtidig er HM Kongen aldrig holdt op med at gå ind for et fornyet partnerskab med Europa for at klare udviklingens udfordringer. Europa anerkender Marokko som en fremskreden status, og diskussioner er i gang for en omfattende og dyb frihandelsaftale ALECA.

Sa Majesté le Roi Hassan II


Efter HM Kong Mohammed V’s død den 26. februar 1961 blev Moulay Hassan tronet den 3. marts samme år. I begyndelsen af ​​sin regeringstid vil suverænen først tænke på at konsolidere landets uafhængighed og enhed. Præget af politiske og økonomiske vanskeligheder vil begyndelsen af ​​denne regeringstid opleve en styrkelse af centraliseringen af ​​magten. I 1963 vil de marokkanske og algeriske hære modsætte sig hinanden, det er sandets krig. Året 1969 vil se, at provinsen Sidi Ifni vender tilbage til moderlandet i 1969.

På internationalt plan sendte den afdøde HM Kong Hassan II i 1973 to militære kontingenter, den ene til Golan (Syrien), den anden til Sinai (Ægypten) for at støtte disse to lande i deres forsvarsindsats mod den israelske hegemoni.
På internt plan vil den grønne march, som vil finde sted i november 1975, for at reintegrere i kongeriget dets ødelagte Sahara-provinser, mobilisere hele det marokkanske folk bag deres konge. Dette vil betyde afslutningen på besættelsen af ​​kongerigets sydlige provinser.
Den afdøde HM Kong Hassan II var en af ​​de store statsoverhoveder i verden. Nogle gange sørgede han på den internationale front for at beskytte den hellige by Al Quds mod dens mulige jødedannelse, nogle gange på den interne front indførte han instrumenterne til landets økonomiske og sociale udvikling: opbygning af dusinvis af dæmninger, fordeling af jord til fattige landmænd til gennemførelse af en specifik landbrugsreform.
Han lagde grunden til en national industripolitik, fik fabrikker og fabrikker oprettet, forbundet de vigtigste byer og landsbyer med et omfattende vejnet og udstyret landet med havne og lufthavne.
Med hensyn til den sociale sektor, uddannelse, sundhed og boligbyggeri byggede han hospitaler, apoteker, skoler, institutter og universiteter. Han sænkede huslejen med en tredjedel for lejere med lav indkomst.
Med hensyn til den sociale sektor, uddannelse, sundhed og boligbyggeri byggede han hospitaler, apoteker, skoler, institutter og universiteter. Han sænkede huslejen med en tredjedel for lejere med lav indkomst.

For at lægge grunden til lokaldemokratiet nedsatte han kommunale, kommunale og landlige råd. Under hans regeringstid vil det administrative kort over kongeriget se adskillige ændringer, der har en tendens til at skabe nye provinser og dette for at bringe administrationen tættere på borgerne. Han gav også sine direktiver om at tage sig af landdistrikterne. Han byggede moskeer, hvoraf den største, Hassan II-moskeen i Casablanca, er en sand juvel af islamisk arkitektur. Han indstiftede Ulemas-rådet og oprettede Kongeriget Marokkos Akademi.

Fra 1990’erne vil regimet udvikle sig mod mere demokrati, hvor den nationale og internationale kontekst har meget at gøre med denne nye tilgang til regeringsførelse.

Med HM Kong Hassan II’s død den 23. juli 1999 vil det være en suveræn født efter uafhængighed, som fremover vil lede kongerigets skæbner, i dette tilfælde Hans Majestæt Kong Mohammed VI, hvis tronbesættelse fandt sted den 30. juli 1999 .
Sa Majesté le Roi Mohammed V

Mohamed Ben Youssef blev udråbt til Sultan af Chérifien-kongeriget i 1927. Frankrig vil begrænse den centrale Chérifien-magts beføjelser ved at gå mere og mere frem ved direkte ledelse. Modstanden mod protektoratet vil blive organiseret gradvist, hovedsageligt bestående af unge urbane eliter. Anden Verdenskrig vil markere en våbenhvile mellem den nationalistiske opposition og Frankrig. Under krigen modsatte sultanen af ​​Cherifian-riget sig selv som beskytter af alle sine undersåtter, Vichy-regimet og forsvarede voldsomt de marokkanske jøders sag.

I 1944 vil Uafhængighedsmanifestet blive proklameret; tre år senere, den 10. april 1947, holdt Sidi Mohammed en tale i Tangier (en international by), hvor han direkte udtrykte sit ønske om at se Marokko genforenet og uafhængigt. I løbet af de næste fem år blev forhandlingerne med Frankrig intet, og i 1952 førte krisen mellem protektoratets myndigheder og nationalisterne til oprørsbevægelser. Sultanen vil blive afsat og derefter forvist sammen med hele den kongelige familie i Madagaskar i 1953.
Titusindvis af marokkanere gik på gaden for at demonstrere deres afvisning af besætterens politik; disse begivenheder afføder, hvad Marokko stadig fejrer i dag hver 20. august: Kongens og folkets revolution. Suverænen vendte tilbage fra eksil i november 1955 for at åbne vejen til uafhængighed, anerkendt i 1956 af Frankrig og derefter af Spanien. I 1958, i en historisk tale i M’hamid El-Ghizlane, der henvendte sig til chioukherne og repræsentanterne for de saharawiske stammer, der var kommet for at love ham troskab – Beia-, mindede HM Mohammed V om Marokkos historiske og legitime rettigheder over dets Sahara.. Han erklærede i substansen: “Vi proklamerer højtideligt, at vi vil fortsætte vores indsats for at vende tilbage til vores Sahara inden for rammerne af respekten for vores historiske rettigheder og i overensstemmelse med dets indbyggeres vilje…”. Fra de første år forpligtede H.M. Mohammed V sig til at udstyre landet med demokratiske institutioner og udarbejdede en forfatning kort før hans død i 1961.
Alaouite-dynastiet

Alaouite-dynastiet kommer fra Chorfa af Tafilalet, efterkommere af Imam Ali, som vil etablere sig suverænt i regionen, før de etablerer deres autoritet over hele landet fra 1666. Dynastiets grundlægger og dets åndelige leder, Moulay Ali Chérif, som samt hans efterfølgere (især Mohamed Ben Ali Chérif, udråbt til første konge i 1640) vil have til hensigt at genforene Marokko og derved anvende en politisk og militær strategi i overensstemmelse hermed.

I 1672 vil kong Moulay Ismaël udøve absolut magt, mens han fortsætter det arbejde, som hans forgængere udførte. Sultanen vil først begynde med at grundlægge byen Meknes, en by som han senere vil udpege som kongerigets hovedstad. Efter at have overtaget Larache og Tangier, vil Moulay Ismaël eliminere lokale politiske og religiøse magter og dermed grundlagde Chérifien-imperiet. Hans magt vil blive udvidet til Senegal, han vil også beordre etableringen af ​​et netværk af fæstninger i hele territoriet, et netværk, hvorfra en hær af handel vil operere. Han vil derefter hellige sig at etablere frugtbare diplomatiske forbindelser. med fremmede lande, især i Ludvig XIV’s og James II’s tid af England.
Efter Moulay Ismaïls død i 1727 efterfulgte Sidi Mohamed Ben Abdallah (Mohamed III) ham i 1757. Han var en inderlig muslim og tænkte kun på at bringe fred og sikkerhed til landet. Så han blev budt velkommen som en forsynsmand, og hans proklamation fik karakter af en veritabel folkeafstemning. Så snart han var blevet investeret, reducerede han skatterne, prægede sund valuta og rekonstituerede en ny hær rekrutteret fra Guich-stammerne.
Samtidig arbejdede han på at befæste de marokkanske havne og havde chancen for at generobre Mazagan fra portugiserne (1769). Han slutter fred med spanierne og en aftale om fangerne med Ludvig XV (denne aftale som Moulay Ismaïl ikke havde været i stand til at indgå). I betragtning af, at Marokko var nødt til at styrke sine relationer til omverdenen for at kompensere for tabet af Triq-Sultan (strategisk passage), underskrev landet handelsaftaler med Danmark, Sverige, England og USA, som netop havde udråbt deres uafhængighed, og som Sidi Mohammed var en af ​​de første til at genkende. Ved denne lejlighed modtog han et meget flot brev fra George Washington, hvor han foreslog at indgå en venskabstraktat mellem deres to lande.
Men det mest fremtrædende faktum i hans regeringstid var uden tvivl grundlaget for Mogador, hvis konstruktion han betroede den franske arkitekt Gournot. Han ville uden tvivl have gjort meget mere, hvis han ikke var blevet lammet af manglen på midler. Da han forsvandt i 1790, var Marokko sundere, end det havde været før hans regeringstid.

Efter at være blevet efterfølgeren til Moulay Yazid Ben Abdallah, som kun ville have regeret i en periode på to år (1790-1792), vil Moulay Slimane jage tyrkerne fra Oujda, vil bygge adskillige moskeer og medersas og vil ikke undlade at hjælpe algerierne under slaget ved Isly.

Efter det cherifianske imperiums støtte til emiren Abd el-Kader fra Algeriet, vil Marokko opleve en meget vanskelig politisk krise, deraf Frankrigs militære interventioner i 1844 og Spanien i 1859-1860. . Sammenstødene vil fortsætte indtil 1873 under Sultan Mohamed IV’s regeringstid.
Sultan Moulay Hassan I, efterfølger af Mohamed IV, der beskytter hans regeringstid, vil konsolidere sin magt ved at samle stammerne i Det Høje Atlas, og vil modernisere landet og samtidig sikre dets uafhængighed så godt det kan. Der blev derefter pålagt traktater af Storbritannien, Spanien og Frankrig, deraf landets gæld til udenlandske banker.

Moulay Hassan I døde i 1894, og sultan Moulay Abdelaziz efterfulgte ham og regerede indtil 1907, samme år som Moulay Hafid tog over. Efter drabet på nogle få europæiske statsborgere vil franskmændene besætte Casablanca, mens Frankrig og Spanien allerede blev udpeget som agenter for den nye statsbank i Marokko på Algeciras-konferencen i 1906.

Det saadiske dynasti

Cherifian-dynasti (fra “Chorfa-efterkommere af profeten Mohamed), der stammer fra Draa-dalen, Marrakech vil være deres hovedstad. Fra 1578 vil sultan Ahmed Al Mansour Eddahbi basere sin regeringstid på vigtige våbenbedrifter, herunder sejren af ​​”De Tre Kongers Slaget” ved Oued El-Makhazine; “erobringen af ​​Timbuktu” hvorfra han vil bringe guld og slaver tilbage, samt “opførelsen af ​​El Badiî-paladset”, udviklingen af ​​sukker- og våbenindustrien… Ahmed Al Mansour Eddahbis regeringstid vil ende i 1602 .
Meriniddynastiet
Berber-dynasti (Zénètes-nomader fra det øvre Moulouya-bassin). Dette dynasti vil have Fez som hovedstad, vil fortsætte til oprettelsen af ​​Fez El-Jedid og opførelsen af ​​flere medersas, herunder Medersa El-Attarine, Medersa Abou Inane eller Medersa Mérinide i Salé. Dette vil udnytte Almohad-imperiets tilbagegang til at monopolisere byerne Fez, Rabat, Salé og de frugtbare sletter Saiss og Gharb. Efterfølgende erobrede Merinid-sultanen Abou Youssef Yacoub byen Marrakech i 1269 for permanent at fjerne almohaderne fra magten.

Som øverste leder af Marinid-dynastiet vil Abou El-Hassan derefter forsøge at rekonstituere imperiet omkring 1331, deraf erobringen af ​​Tlemcen i Algeriet og Tunis i 1347, men uden at det lykkedes at beholde Spanien og Algeciras. i 1340.

I 1348 vil Den Sorte Død og oprørene i Tlemcen og Tunis markere tilbagegangen for meriniderne, der ikke vil være i stand til at drive portugiserne og spanierne tilbage, og dermed give dem mulighed for, også gennem deres efterfølgere, Wattassides, at slå sig ned på siden . Modstanden vil blive organiseret omkring de broderskaber og marabouts, hvorfra det saadiske dynasti vil opstå.

Almohad-dynastiet
Berber-dynasti fra Det Høje Atlas, deres navn kommer fra det arabiske “Al Mouwahidoune”, “de forenende” (dem, der forkynder Guds enestående.) Dets grundlægger vil være ingen ringere end El Mehdi Ibn Toumart, prædikant i Tinmal (Høj Atlas). ).

Abdel-Moumen, hans discipel, vil tage Marrakech som hovedstad, hvorfra opførelsen af ​​Koutoubia, vil derefter grundlægge Almohad-imperiet, og vil formå at forene Nordafrika, men vil dø i Rabat i 1163, før han knytter Andalusien til sit imperium. Denne herlighed vil gå til hans efterfølger Yacoub El-Mansour, der vandt i slaget ved Alarcos i 1195, mod portugiserne og spanierne.
Efter sidstnævntes forsvinden vil de militære fiaskoer følge, hvilket vil tilskynde til deling af imperiet, derefter forsvinden af ​​det religiøse system i Ibn-Toumert
Almoravid-dynastiet
Berber-dynasti fra Sahara, deres navn fra det arabiske “Al Mourabitoun” betyder krigermunke. Auguste Sultan fra dette dynasti, Youssef Ibn Tachfine grundlagde byen Marrakech (kongerigets fremtidige hovedstad) omkring 1070, og tog sig derefter af den politiske forening af Marokko og det muslimske Spanien. Gennem den vil den andalusiske civilisation spredes til Maghreb, før den erobrer Spanien til Ebro. Ali Ben Youssef, hans søn, vil efterfølge ham i 1106 for at regere der i 37 år.
Idrissid-dynastiet

I 788, fødslen af ​​det første muslimske dynasti, af mellemøstlig oprindelse. I 791 blev den marokkanske stat oprettet. Idriss I, efterkommer af Ali, profetens svigersøn, vil flygte fra Arabien for at undslippe massakren på sin familie og vil slå sig ned i Volubilis og efterfølgende grundlægge byen Fez, som efter hans død i 792 vil blive udpeget Kongerigets hovedstad af hans søn Idriss II, som vil efterfølge ham. Sidstnævnte vil tage sig af opførelsen af ​​byen i 803, og døde i 828. Administrationen af ​​kongeriget vil blive betroet til hans sønner, derefter til hans brødre, mens byen Fez vil trives økonomisk. I 857 og 859 kunne byen prale af fantastiske præstationer, især Quaraouiyine og andalusiske moskeer. I begyndelsen af ​​det 11. århundrede vil auraen af ​​Idrissidernes regeringstid nå Cordoba, før splittelsen i det muslimske Spanien forårsager deres tilbagegang og deres forsvinden i 1055.

MAROKKO FORHISTORIE